De Trimsalon heeft weer ruimte voor nieuwe klanten!!

(klein tot middelgroot tot 15kg)

De trimsalon is verhuisd naar
Beethovenring 12
5283 LH Boxtel

Zomervakantie sluiting:

Maandag 22 juli tot en met maandag 12 augustus.

✂️☀️

Trim Me! Trimsalon

Een verwennerij voor hond klein tot middelgroot, maar ook voor uw knager of konijn!

 • Deskundig en gediplomeerd
 • Respectvol en rustig
 • Keurig de deur uit
 • Aangesloten bij ABHB (Algemene Belangenvereniging voor het HondentoiletteerBedrijf) de Nederlandse vakvereniging voor gediplomeerde hondentrimmers.
 logo abhb 2  sbb beeldmerk kopie

Informatie

Lees meer over het bedrijf

Bekijk meer informatie over de trimsalon, de trimster die uw dieren verzorgt en leest u hier de algemene voorwaarden.

Behandelingen

Alle behandelingen en prijzen op een rij

Bij Trim Me! Trimsalon kunt u terecht voor diverse behandelingen voor middelgrote en kleine honden, maar ook voor knagers en konijnen.

Producten

Voor verzorging en verwennerij van uw dier
Ook na het bezoek aan de trimsalon is verzorging van uw dier belangrijk. Daarom kunt u bij Trim Me! Trimsalon diverse producten kopen die u hierbij helpen.
overmij_noortjevangiersbergen3.jpg

Noortje van Giersbergen

Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik een grote passie voor dieren. Het was dan ook niet verrassend dat ik een opleidingsrichting koos die hierop aansloot. Ik ben de dieropleiding Recreatiedieren gaan volgen en ook een opleiding tot Hondentrimmer en heb nu dan ook jaren lang ervaring met honden. In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn adoptiehondje Bella en blijf ik mijn kennis en skills ontwikkelen door regelmatig trainingen te volgen. Het liefst ben ik in de trimsalon waar ik met veel plezier honden, knagers en konijnen verzorg en vertroetel.

Maak kennis met Trim Me! Trimsalon

Wilt u kennismaken met Trim Me! Trimsalon? Dan hebben we een mooie aanbieding voor u!

Tegen inlevering van de actiecoupon ontvangt u €5,00 korting bij een trimbeurt. De coupon is onbeperkt geldig, maar kan één keer gebruikt worden bij een trimbehandeling (niet geld op producten of in combinatie met andere acties)

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


 

Trim me! Trimsalon werkt volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden voor het Hondentoiletteerbedrijf:

Opgesteld door:
Algemene Belangenvereniging voor het HondentoiletteerBedrijf ABHB Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht dd. 19/11/93 onder nummer 3588.

 
 1. Toepasselijkheid der voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen en prijsopgaven
  Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Overeenkomsten
  Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
 4. Levering van goederen en diensten
  De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
 5. Overmacht
  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Aansprakelijkheid
  De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 7. Garantie
  Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
 8. Reclame
  Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.
 9. Betaling
  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
  – Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
  – Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de
  eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
  – Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de
  trimsalon) verschuldigd.
  In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
 10. Geschillen
  Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

mei 2017

Behandelingen & Prijzen

Prijswijziging Trim me! Trimsalon per 1 november 2022 (geldt voor alle gemaakte afspraken, ook voor genoemde datum)
alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Beste klant,

Wij kunnen als salon niet bezuinigen op comfort voor uw huisdier…de wasbeurten moeten lekker warm blijven en in de zomer en winter moet er een aangename temperatuur zijn in de salon. Wij gaan ook geen honden met een natte vacht de deur uit sturen en blijven uw huisdier goed droog föhnen.

Door de stijgende prijzen overal moeten wij helaas ook mee, het is immers ons beroep en geen hobby.

Hieronder een uitleg wat er verandert

De uurprijs VERVALT

Voorheen was dit €34,- p/u, nu gaat er een STARTPRIJS gelden van €50,-  voor alle behandelingen en alle rassen.

Wat krijgt u hiervoor?

Een volledige behandeling van uw dier met een behandeltijd van maximaal 1,5 uur

Uw huisdier wordt gewassen, geföhnd en geknipt

Nagels worden indien nodig geknipt

Oren worden schoongemaakt

Én er wordt gekeken naar de volgende punten:

Het gebit wordt nagekeken

Algehele gezondheid van het dier (gewicht, alertheid, fitheid, vachtconditie)

Controle op ongedierte

Eventuele bijzonderheden worden doorgegeven aan u! (wij zijn geen dierenarts en mogen geen diagnose stellen)

Is er meer tijd nodig? Door bijv. een specifieke wens/ bepaald ras dat meer werk vergt/overmatige klitten/ongedierte/gedrag?
Dan komt er een toeslag van €5,- per kwartier bij.

!!Normaal gesproken is 1,5 uur genoeg tijd om uw huisdier te behandelen!!

 

Nagels knippen €7,50

Een kennismakingsbehandeling voor uw puppy(tot 4 maand) kan voor een prijs van 15 euro en duurt ongeveer een half uurtje. Uw pup mag lekker rondsnuffelen en maakt kennis met de geluiden van de fohn, tondeuse en waterblazer. Mocht het nodig zijn dan kunnen we direct oogjes, voetjes en het sanitaire gedeelte verzorgen. Deze op het eerst zicht onnodige trimbeurt, geeft uw pup een goede start in de socialisatie en uw trimster zal u een hondenleven lang dankbaar zijn.

Maakt binnen 3 maanden een afspraak voor een volledige behandeling? Dan wordt deze €15,- in mindering gebracht op deze behandeling.

Voor kruisingen of honden die niet in de lijst voorkomen kijk ik naar de grootte, vachtsoort en model. Daar baseer ik mijn prijs op.

 

Tot snel!

Een afspraak gemaakt en helaas verhinderd?
Natuurlijk begrijpen we dat dit kan gebeuren. In dat geval kunt u de afspraak tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos verzetten of annuleren. Op deze manier kunnen wij nog tijdig inspelen op wijzigingen in de planning en eventueel aanpassingen hierin aanbrengen. Zie ook Algemene Leveringsvoorwaarden

prijzen.jpg
behandelingen_honden-klein.jpg
Honden | Klein

 

behandelingen_honden-middelgroot.jpg
Honden | Middelgroot
Laat uw puppy vast wennen aan de trimsalon.
€15,00
behandelingen_puppy.jpg
Puppy gewenning
Laat uw puppy vast wennen aan de trimsalon.
€15,00
behandelingen_cavias.jpg
Cavia's

Bijvoorbeeld een teddy, langhaar of borstelhaar.
uurprijs €20

behandelingen_konijnen.jpg
Konijnen

Bijvoorbeeld een angora, korthaar of langhaar.
uurprijs €25

behandelingen_haal-brengservice.jpg
Haal & Brengservice
Maak gebruik van deze makkelijke service.
vanaf €5,00

Producten

Verzorg en verwen uw huisdier

Bij Trim me! Kunt u diverse kwaliteitborstels, kammen etc. kopen. Ook professionele shampoos die ook in de salon worden gebruikt kunt u bij ons vinden. Verder hebben wij zelfgemaakte hippe hondensjaaltjes te koop. Kom gerust eens langs in de salon om alle producten te bekijken! 

Sparen voor korting

Komt u voor de eerste keer bij Trim Me! Trimsalon? Dan ontvangt u een stempelkaart waarmee u spaart voor leuke kortingen!

Vraag & antwoord

We krijgen regelmatig vragen over trimbehandelingen, maar ook over het verzorgen van dieren. Hier vindt u de meest gestelde vragen en het antwoord daarop.

Behandelingen
Wat is trimmen?

Trimmen is de verzamelnaam voor alle vachtbehandelingen die in de trimsalon kunnen worden gedaan. De meest voorkomende behandelingen zijn o.a. knippen/efileren, scheren en plukken.

Een trimbehandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan. Sommige vachten vragen om een knipbehandeling en andere weer om een plukbehandeling. Dit kan per ras, maar ook per hond, verschillen. De ene Malthezer is tenslotte de andere niet. De juiste behandeling wordt dan ook vastgesteld tijdens uw eerste afspraak met het trimsalon. Nadat de hond goed gewassen is met speciale honden verzorgingsproducten, gaan we hem droogföhnen en de vacht klitvrij maken. Daarna wordt uw hond naar uw wens getrimmed. Afhankelijk van de vacht van de hond betekent dit knippen/efileren, scheren, plukken, uitdunnen, strippen, wassen, kammen/borstelen, ontklitten en/of ontwollen.

Wij willen niets anders dan uw hond een fijne ervaring bezorgen. We trimmen daarom zowel volgens de standaard per ras of naar uw eigen wens.

Wat is een knipbehandeling?
Wat is een scheerbehandeling?
Wat is een plukbehandeling?
Wat houdt borstelen en kammen in?
Wat houdt wassen en drogen in?
Wat gebeurt er nog meer?
Ruwharige hond: waarom plukken?
Naar de trimsalon
Wanneer voor het eerst naar de trimsalon?

Het beste is om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. In principe kan het dus al vanaf 8 weken, maar beter is om ermee te wachten totdat uw hondje alle entingen heeft gehad. Vaak is dat vanaf 12 weken. De trimsalon is een plaats waar ontzettend veel honden komen en het is dus beter om de entingen af te wachten. Door de vroege gewenning leert uw hondje dat de trimsalon er ook bij hoort en zal het bezoek minder stressvol gaan ervaren.

Naar de trimsalon: Waar moet ik op letten?
Kunnen jullie ook alleen wassen?
Kunnen jullie ook alleen nageltjes knippen?
Kan een kortharige hond ook bij jullie terecht?
Waarom is mijn hond achteraf moe?
Behandelen jullie ook konijnen?
Behandelen jullie ook cavia's?
Overige vragen
Is er een behandeling voor sterk haarverlies?

Dit is vaak een probleem, je hond verliest heel veel haar. Hier hebben we de volgende behandeling voor. De hond wordt eerst gewassen, daarna zal de hond gedurende een tijdje in de shampoo blijven staan. Daarna even flink met de waterblazer uitblazen en je zal versteld staan hoeveel oud en los haar eruit komt. Het advies is wel om de hond dan 2 weken niet te borstelen zodat de haarzakjes niet weer opnieuw gestimuleerd worden. Met een natte zeem of microvezel doek kunt u de losse haartjes afnemen.

Waar moet ik bij borstelen op letten?
Kan ik mijn hond regelmatig wassen?
Doet plukken van een ruwharige hond pijn?
Is een dikke vacht te warm in de zomer?
Laat ik mijn hond ook in de winter trimmen?

Contact

Beethovenring 12
5283 LH Boxtel

T 06 81639239
E info@trimmetrimsalon.nl info@trimmetrimsalon.nl 

Trim Me! Trimsalon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder vestigingsnummer 55479456

Facebook